KGFB - 2023 bloggerszeretleklégy trendi!nascarkézilabda
Egyéni keresés

Tér­kép se­gít­sé­gé­vel gyor­sab­ban tá­jé­ko­zód­ha­tunk a leg­egy­szerűbb út­vo­nal meg­ta­lá­lá­sa ér­de­ké­ben. Ma már tér­be­libb meg­ol­dá­sa­i is lé­tez­nek.

hirdetés

A tér­kép ál­ta­lá­nos for­má­ja ed­dig ha­gyo­má­nyo­san a dol­gok, he­lyek sík­ba ve­tett, mé­ret­ará­nyos, fe­lül­né­ze­ti áb­rá­zo­lá­sa volt kü­lön­böző köz­meg­egye­zé­ses jel­rend­szer se­gít­sé­gé­vel. Ma már a mű­hold­fel­vé­te­lek­nek kö­szön­hetően tér­be­libb ha­tá­sú tér­ké­pek is meg­je­len­tek.